..กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียนประกันสินค้า..

สินค้าทุกชิ้นรับประกันกับทางบริษัท EVE ประเทศไทย

สินค้าประเภทเตาอบ (Oven)

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องหรือชิ้นส่วน ภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อนตะแกรงของสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น
2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ
4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น


สินค้าประเภทเครื่องดูดควัน (Hood)

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องหรือชิ้นส่วน ภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อนตะแกรงของสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น
2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ
4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุดุ
3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับในบัตรและไม่มีรอยแก้ไขทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ


สินค้าประเภทเครื่องเตาทุกชนิด (Hob)

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องหรือชิ้นส่วน ภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อนตะแกรงของสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น
2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ เช่น การใช้หัวเตาอย่างผิดวิธี หรือ หลังทำความสะอาดแล้วไม่วางให้อยู่ในสภาพเดิม ก่อให้เกิดความเสียหายของหัวเตา
4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับในบัตรและไม่มีรอยแก้ไขทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ


สินค้าประเภทอ่างล้างจาน (Sink)

1. บริษัทฯ รับประกันการเปลี่ยนสินค้าเมื่อเกิดสนิมและการแตกรั่วของอ่างล้างจาน หรือการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต และมาตรฐานจากการใช้งานปกติในเขตชนบทและเขตเมืองในสภาวะแวดล้อมตามสภาพบรรยากาศภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ผลิต (หากไม่มีใบรับประกันนับแต่วันที่ผลิตจากฉลากที่ติดอ่าง้างจาน)

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย หรือประเภทเลินเล่อ
2. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การจราจล หรือการกระทำของสัตว์หรือแมลง
3. การเปรอะเปื้อนหรือการแช่ขังของของเหลวหรือสารเคมีที่มีความเข้มข้น เป็นกรด เป็นด่าง สูง เช่น สี ทินเนอร์ น้ำส้มสายชู จิ๊กโฉ่ และน้ำยาทำความสะอาดที่ความเป็นกรดหรือด่างสูง
4. การถูกกระแทกหรือขูดจากของแข็งหรือของมีคมหรือการขัดด้วยวัสดุที่มีความหยาบ เช่น วัสดุขัดถูที่เป็นลวด
5. การปล่อยน้ำขังอยู่ในอ่างล้างจานตลอดเวลา
6. การวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ บนอ่างล้างจาน
7. การใช้งานในเขตเมืองที่มีสภาพอากาศรุนแรง ที่มีมลภาวะเป็นพิษเกินระดับมาตรฐาน เขตอุตสาหกรรมหนักที่มีมลภาวะเป็นพิษสูง เขตชายทะเลในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง
8. การรับประกันยกเว้นสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง ซีลยาง ก๊อกน้ำ การรั่วซึมจากการติดตั้ง

วิธีการเคลมสินค้า

1. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าเฉพาะอ่างล้างจานเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งและการรื้อถอน หากสินค้าดังกล่าว ยกเลิกการขายหรือไม่มีในสต๊อค บริษัทฯ จะชดเชยในรุ่นที่ทดแทนในขนาดเดียวกัน

หมายเหตุ

1. ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคราบ และตรวจเช็คสภาพอ่างล้างจาน บริษัทฯ คิดค่าบริการ 250 บาท/ครั้ง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
2. การรับประกันนี้ใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
3. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด


**สินค้าแบบบิ้วอินท์ จะมีบริการซ่อมถึงบ้าน แบบวางบนโต๊ะส่งกลับบริษัทเพื่อซ่อม**