ยกเลิก

ก๊อกน้ำเย็น MEX รุ่น 120B-F25

แบรนด์สินค้า:

ลดราคา 1,600 990 บาท

PRODUCT FEATURES
คุณสมบัติ

ก๊อกน้ำเย็นทรงโค้งสูง
วาล์วเปิด/ปิด  นำแบบเซรามิก
มี Aerator  ที่กรองน้ำให้ไหลนุ่มนวล
คอก๊อกหมุนได้ 360  องศา

 

TECHNICAL DATA
ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ใช้รูก๊อกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 32มิลลิเมตรกลับหน้าหลัก